תנאי שימוש באפליקציה

המידע המופיע באפליקציה זו הוא כללי בלבד, ואין בו בכדי להוות חוות דעת מוסמכת, או ייעוץ מוסמך.
על הקורא לפנות לקבלת חוות דעת או ייעוץ מקצועיים לפני כל שימוש במידע המופיע באתר זה.
אין המידע מהווה תחליף לייעוץ מקצועי של הרופא המטפל.
אין בעלי האתר והמחברים נושאים בכל אחריות מסוג כלשהו לכל נזק שנגרם בעקבות שימוש במידע המופיע באפליקציה.

מדיניות פרטיות

הסכם זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד. נא קרא הסכם זה בעיון לפני ההתקנה של האפליקציה של פורטי (להלן – "פורטי") (להלן – ה"אפליקציה").

 • כל שימוש באפליקציה, לרבות בכל גרסה מעודכנת, שינוי, שיפור, עדכון ו/או שדרוג של האפליקציה אשר יסופקו על ידי פורטי הינו כפוף, ויהיה כפוף, לתנאים ולהוראות אשר מפורטים בהסכם זה. בעצם השימוש באפליקציה ו/או על ידי התקנת האפליקציה על הטלפון הנייד שלך, אתה מסכים להסכם זה ואתה מאשר כי קראת והבנת את הסכם השימוש של פורטי בכתובת https://www.forty.co.il/terms-of-use (להלן – "הסכם השימוש") וכי אתה מסכים שהתנאים וההוראות של הסכם זה, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות יחייבו אותך.
 • אם אינך מסכים להסכם זה ולתנאים ולהוראות של מדיניות הפרטיות של פורטי ולתנאי השימוש, או אם אינך מעוניין שתנאים והוראות אלה יחייבו אותך, אנא אל תתקין את האפליקציה, ומחק באופן מיידי את האפליקציה, וכל חלק ממנה, מהטלפון הנייד שלך ואל תשתמש בה לכל צורך ובכל אופן.
 • בעלות וזכות הקניין – האפליקציה והמסמכים הנלווים לאפליקציה הינם קניינה הבלעדי של פורטי ויישארו קניינה הבלעדי. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באפליקציה, ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאפליקציה הינם בבעלותה הבלעדית של פורטי ויישארו בבעלותה הבלעדית כאמור. אין בהסכם זה בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאיו של הסכם זה. שום דבר מהאמור בהסכם זה אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של פורטי על פי כל דין.
 • רישיון – פורטי מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באפליקציה על גבי טלפון נייד שבבעלותך או בשליטתך, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בהסכם זה. פורטי שומרת לעצמה את כל הזכויות באפליקציה אשר לא הוענקו במסגרת הסכם רישיון זה במפורש.
 • שימושים אסורים – מלבד ככל שהותר באופן מפורש בהסכם זה, ללא הסכמה מוקדמת בכתב של פורטי, אתה מסכים שלא: (i) להשתמש, לשנות או לשלב את האפליקציה לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האפליקציה; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי הסכם זה כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האפליקציה לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האפליקציה, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח או פעילויות פיתוח של תוכנה מתחרה שבבעלותך; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האפליקציה או ניסיון לגלות את קוד המקור של האפליקציה.
 • תחזוקה ותמיכה. על פורטי לא חלה כל חובה על פי הסכם זה לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האפליקציה. עם זאת, פורטי עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האפליקציה ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את גרסת האפליקציה בה אתה משתמש על גבי הטלפון הנייד שלך. אתה נותן את הסכמתך לשדרוג אוטומטי שכזה, ומסכים כי התנאים של הסכם זה יחולו על כל השדרוגים כאמור.
 • הסרת אחריות (Disclaimer) – האפליקציה מסופקת לך "כמות שהיא" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, במפורש או משתמע. פורטי אינה מבטיחה כי האפליקציה תענה על דרישותיך או כי פעולת האפליקציה תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, פורטי מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין השאר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות שהיא, לרבות בין השאר, אחריות כלשהיא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. פורטי אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באפליקציה או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באפליקציה. אתה מאשר כי כל המידע או הנתונים שאתה תוריד או תשיג או תרכוש באופן אחר באמצעות השימוש באפליקציה יהיו על סיכונך הבלעדי ועל פי שיקול דעתך בלבד וכי פורטי לא תהיה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק אשר ייגרם לך או לרכושך. עוד מובהר כי המפות, נתוני המפות והתכנים הקשורים האחרים הזמינים באמצעות שימושך באפליקציה הם בבעלותה של פורטי או ניתנו לה ברישיון והם מסופקים לך "כמות שהם" וללא כל אחריות מכל סוג כלשהו.
 • סיום ההתקשרות – פורטי רשאית להביא לידי סיום את הרישיון אשר ניתן על פי הסכם זה בכל זמן ומכל סיבה שהיא. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הפרה שלך של תנאי הסכם זה תביא את הרישיון שהוענק לך ואת הסכם זה לכדי סיום. עם סיום הסכם זה על ידי פורטי: (i)הרישיון אשר הוענק לך בהסכם זה יפקע, ואתה, עם סיום ההסכם, תחדל מכל שימוש נוסף באפליקציה; ו – (ii) אתה תחזיר פורטי כל רכוש מוחשי אשר כולל את זכויות הקניין הרוחני של פורטי ואת כל ההעתקים שלו ו/או תמחק או תשמיד כל מידע בקשר לכך אשר מוחזק בידך באופן אלקטרוני. סעיפים 3, ו- 7 עד 12 של הסכם זה יעמדו בתוקפם גם לאחר סיום הסכם זה.
 • דין ההסכם; סמכות השיפוט – על הסכם זה ועל פרשנותו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל (מבלי ליתן תוקף לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם). בתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב יהיו בעלי סמכות שיפוט ייחודית בכל סכסוך או מחלוקת שיתגלעו בין הצדדים כתוצאה מהסכם זה. מוסכם על הצדדים באופן מפורש כי הוראות אמנת האומות המאוחדות בדבר חוזים למכר טובין בינלאומי מוחרגות במפורש מגדר הסכם זה.
 • תוכנה של צדדים שלישיים – אם האפליקציה כוללת תוכנה כלשהיא אשר סופקה על ידי צדדים שלישיים, אזי תוכנה זו של צדדים שלישיים מסופקת "כמות שהיא" ללא כל אחריות מכל סוג שהוא, והתוכנה האמורה תהיה כפופה לכל ההגבלות והתנאים אשר נדרשים על ידי הצד השלישי האמור.

מידע שאנחנו שומרים

כל המידע שנשמר אצלנו במערכת מאובטח. אנחנו שומרים את המידע הבא על מנת לאפשר לך להנות מיכולות האפליקציה שלנו וכדי שתוכלי להשתמש בו במכשירי טלפון שונים.

 • פרטי הרשמה – לצורך הזדהות.
 • מיקום (באישור בלבד) – לצורך פי׳צר מציאת חברות בסביבתך.

בנוסף, אנו שומרים מידע לצורכי ניתוח התנהגות משתמש. מידע זה אינו מקושר למשתמש.

מחיקת מידע

באפשרות כל משתמש למחוק את כל המידע אודותיות באמצעות מחיקת הפרופיל.
מחיקת הפרופיל מתבצעת דרך האפליקציה, בעמוד פרופיל המשתמש. בעמוד זה קיימת האפשרות למחוק את הפורפיל ואת כל המידע הקשור אליו.


לקבלת מידע או לשאלות יש ליצור קשר עם: app@forty.co.il

קראתי והבנתי הסכם רישיון למשתמש קצה באפליקציה זאת ואני מסכים כי כל הוראות הסכם רישיון זה יחייבו אותי.

Scroll to Top